Avís Legal

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de BTACTIC i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no demanar informació innecessària.

A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les teves dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que demanem?
 • Quina és la legitimació per al tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els teus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

BTACTIC, SCCL

NIF: F25708587

Raó social: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida

Contacte: rgpd@btactic.com

Qui vetllarà per les dades a BTACTIC?

BTACTIC ha nomenat un responsable de protecció de dades que serà el garant dins de l’entitat del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podràs contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de BTACTIC a les següents adreces:

 • Correu electrònic: rgpd@btactic.com
 • Correu postal: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida

Quins són els col·lectius dinteressats?

Les dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

 • Persones que es registren a la web per accedir als serveis proporcionats.
 • Persones que s’inscriuen en alguna de les activitats disponibles a la web.
 • Persones que ens han proporcionat les seves dades als diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han demanat rebre comunicacions sobre novetats, serveis i/o promocions de BTACTIC.

Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

En BTACTIC tratamos tus datos personales para proporcionarte los servicios que nos hayas solicitado o responder a tus demandas de información.

Los datos de carácter personal tratados serán aquellos que:

 • Los interesados hayan facilitado a través de los formularios web correspondientes.
 • Hayan sido proporcionados por las empresas asociadas a BTACTIC en el momento de darse de alta o como resultado de la actualización de su vinculación con BTACTIC.
 • Se hayan generado como consecuencia de la prestación de servicios de BTACTIC.
 • BTACTIC hagi obtingut per diferents mitjans de conformitat amb el que es descriu al llarg de la present Política de Privadesa.
 • S’incloguin a l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades a la web.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

 • Registro en la web

Els tractaments de les dades de registre a la web són necessaris per gestionar l’àrea privada dels usuaris i l’accés a la inscripció a cursos, actes i altres activitats que aquest registre els proporciona.

Legitimació:

 • Interès legítim de BTACTIC per aquest tractament de dades per tal de proporcionar l’accés a serveis disponibles només per a usuaris registrats.
 • Resposta a sol·licituds d’informació o contacte

A la web hi ha diversos formularis amb què els usuaris poden enviar sol·licituds a BTACTIC respecte a:

 • Informació sobre determinats serveis
 • Contacte en general
 • Fer-se client

Legitimació:

 • Interès legítim de BTACTIC per aquest tractament de dades per donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les vostres peticions.
 • Inscripció a actes organitzats per BTACTIC

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als actes organitzats per BTACTIC o alguna de les seves empreses afiliades com ara jornades, xerrades, ponències, conferències, networkings, tallers, etc.

Així, BTACTIC tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, la coordinació i el seguiment de l’assistència dels participants.

Legitimació:

 • Interès legítim de BTACTIC per gestionar la participació dels interessats en els actes a què s’hagin inscrit.
 • Inscripció a cursos de formació organitzats per BTACTIC

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als cursos de formació organitzats per BTACTIC

Així, BTACTIC tractarà les dades personals dels interessats per gestionar la inscripció, la coordinació i el seguiment de l’assistència dels participants als cursos.

També podrà tractar les dades dels interessats per dur a terme la tramitació de les bonificacions gestionades per la Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació (Fundae).

Legitimació:

 • Interès legítim de BTACTIC per gestionar la participació dels interessats en els cursos de formació a què s’hagin inscrit.
 • Desenvolupament de les funcions previstes a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, fins i tot per via electrònica

BTACTIC tractarà les dades personals per informar-te i assessorar-te tenint en compte els teus interessos i necessitats particulars envers BTACTIC, i responent així a l’interès legítim de la nostra entitat.

Així, BTACTIC tractarà les dades personals per fer l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, formació, notícies i promocions que puguin ser del teu interès en relació amb l’activitat de BTACTIC com a organització empresarial, en resposta a la necessitat de mantenir-te informat.

Legitimació:

 • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment no condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.
 • El consentiment també es considera que s’atorga de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris poden sol·licitar la recepció de butlletins.
 • Ús de les imatges registrades als cursos de formació i activitats organitzades per BTACTIC

BTACTIC tractarà les imatges recollides als cursos de formació i activitats que organitza per tal de ser difoses mitjançant els canals de comunicació de BTACTIC (revista, web i xarxes socials) i amb l’interès legítim de BTACTIC per promocionar les activitats que duu a terme entitat.

Igualment, les imatges seran conservades a l’arxiu documental de BTACTIC.

Legitimació:

 • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en diversos formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment no condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.

Durant quant de temps BTACTIC conservarà les dades?

En general, es conserven durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre altres, això implica que BTACTIC conservarà les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació entre BTACTIC i els seus associats i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini esmentat, BTACTIC es compromet a cessar el tractament de totes les dades, així com a bloquejar-les degudament. Això no obstant, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, es poden conservar quan sigui necessari durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’anàlisi estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o anonimitzarem les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per la qual es conservaven.

A qui comunicarem les teves dades?

Tal com hem indicat quan hem identificat el responsable dels tractaments, les dades es compartiran entre BTACTIC i totes les empreses afiliades dins l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna.

No cedirem les teves dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per prestar-te servei, que estiguem cobertes per una llei o que així ho hagis pactat prèviament amb BTACTIC.

Per tal de prestar-te un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a client, podem comunicar les teves dades personals a:

 • Empreses que ens prestin serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa com a encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la presentació de serveis com, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web , allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat Saas, o arxiu de fitxers al núvol.

La prestació de serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan els països ofereixin un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats als EUA • EUA que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privadesa UE-EE. UU. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016.

 • BTACTIC també podrà fer cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques quan així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les teves dades?

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament de les dades personals recollides per BTACTIC.

Aquests drets poden ser exercits gratuïtament per l’interessat i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida:

 • Per correu electrònic a: rgpd@btactic.com
 • Per correu postal a: Avinguda Balmes, 34 4t 1B 25006 Lleida

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representant, o una altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’apartat Drets ARCO.

A més dels drets anteriors, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. BTACTIC podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Concretament, en cas que l’interessat demani el cessament del tractament de la seva imatge, la supressió no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en què hagi fet la sol·licitud.

Concretament en el cas del servei d’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a BTACTIC que no vol seguir rebent-les. Per a això, linteressat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a lapartat anterior o bé clicar a lenllaç inclòs a cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, la tramesa de comunicacions comercials electròniques.

BTACTIC recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Quines mesures de seguretat apliquem a les vostres dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que a BTACTIC hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades quant a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

En concret es disposa de mesures de seguretat consistents a:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, les persones i les instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades.
 • L’accés als teus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals, limitant aquest accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per a l’exercici del seu lloc de treball.
 • Còpies de seguretat de les dades personals de les quals hi ha l’obligació de mantenir la integritat i la disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquestes estan degudament custodiades amb clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
 • Es disposa d’un registre d’incidències de seguretat i s’han establert mecanismes i procediments de notificació de fallades de seguretat.
 • Es disposa d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, BTACTIC ha engegat controls interns per verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

Actualització de les teves dades

És important que, amb la finalitat que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informes sempre de qualsevol modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

Modificació de la Política de Privadesa

BTACTIC pot modificar la seva Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa et serà degudament notificada perquè quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, puguis atorgar el teu consentiment.

Ves al contingut